Sunday, March 18, 2012

’ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್’-ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ- ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಬರಹ "ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್’. ಈಗ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ÁªÀÅ K£À£ÉÆßà "PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ" J0zÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà E£ÁågÉÆà CzÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄwzÁÝgÉ J0zÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤¹zÀgÉ, D C¤¹PÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄUÉ D¥ÀÛ£ÁV ©qÀÄvÁÛ£É. "£ÀªÀÄäªÀ£ÀÄ" C¤ß¹©qÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä¯ÉÆè0zÀÄ D±Á¨sÁªÀ£É aUÀÄjPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
FUÀ ¸ÀzÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C0vÀºÀzÉÆ0zÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï.
zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄQÌgÀĪÀ C¥ÁgÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À CjªÀÅ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjVzÉ. CªÀgÉà ¸À0zÀ±Àð£ÀªÉÇ0zÀgÀ°è ºÉýPÉÆ0qÀ0vÉ, "QgÀÄvÉgÉ PÉêÀ® M0zÀÄ J0lgïmÉÊ£ïªÉÄ0mï «ÄÃrAiÀiÁ C®è; CzÀÄ d£ÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ M0zÀÄ ¸ÁzsÀ£À".
zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÅgÀzÀ vÀqÀªÁUÀgÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ §UÉUÉ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ ªÉÆúÀ, ¸É¼ÉvÀ EzÉ J0§ÄzÀgÀ°è ¸À0±ÀAiÀÄ«®è. CzÀÄ CªÀgÀ J®è zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¸ÁܬÄèsÁªÀ. ¸ÀÈd£À²Ã® ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆ0qÀ ªÀåQÛAiÉƧâ vÀ£Àß PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁw£À ºÀ0V®èzÉà vÁ£ÀÄ K£ÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.
"ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ zsÁgÁªÁ»UÀ¼ÁzÀ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ", "ªÀÄ£Àé0vÀgÀ", "ªÀÄÄPÀÛ"UÀ¼À°è C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ £ÉÆêÀÅ - £À°ªÀÅ, DzÀ±Àð, PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À avÀæt«zÉ. "ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ°è gÁdQÃAiÀÄ «qÀ0§£ÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ zÉÆqÀتÀgÀ ¸ÀtÚvÀ£À, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄ avÀæt«vÀÄÛ.
C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É. D ¥Àj¸ÀgÀ CªÀ£À°è C¥ÁgÀªÁzÀ fêÀ£À ¦æÃwAiÀÄ£Éßà vÀÄ0©gÀÄvÀÛzÉ. CdÓ CfÓ, CPÀÌ vÀ0V, aPÀÌ¥Àà, aPÀ̪ÀÄä CvÉÛ - EªÀgÉ®ègÀ §¹gÀÄ ¨Át0vÀ£À, ºÀ§â DZÀgÀuÉUÀ½0zÀ ªÀÄ£É ¸ÀzÁ UÀ®UÀ® C£ÀÄßwÛgÀÄvÀÛzÉ. E°èAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì SÁ°AiÀiÁV EgÀĪÀÅzÉà E®è. ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ £ÉÆêÀÅ, vÉÆ0zÀgÉ, ¸À0PÀl, dUÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ ¸Á0vÀé£ÀzÀ ºÀ¸ÀÛªÉÇ0zÀÄ ¸ÀzÁ ºÉUÀ® ªÉÄðgÀÄvÀÛzÉ. T£ÀßvÉUÉ E°è CªÀPÁ±À PÀrªÉÄ.
C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è; FUÀ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§ J0§ÄzÀÄ M0zÀÄ DzÀ±Àð, CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ®è. CzÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝÃªÉ J0§ £ÉÆêÀÅ £ÀªÀÄVzÉ. ºÁUÉ0zÀÄPÉÆ0qÀÄ CzÀ£Éßà ªÁ¸ÀÛªÀQ̽¸À¨ÉÃPÉ0§ ºÀ0§® PÀÆqÁ £ÀªÀÄV®è. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ªÀåQÛ PÉÃ0¢ævÀ §zÀÄPÀÄ. ºÁUÁV ¹ÃvÁgÁ0 PÀnÖPÉÆqÀĪÀ dUÀwÛ£À°è £ÁªÀÅ M0zÀµÀÄÖ PÁ® «ºÀj¹ ¸À0vÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄUÀµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ. EzÀÄ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ ºÀ½î §zÀÄQ£ÉqÉUÉ EgÀĪÀ ¸É¼ÉvÀzÀ0vÉ!
C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§ªÉÇ0zÀgÀ £ÉÆêÀÅ - £À°ªÀÅ, ¦æÃw - zÉéõÀ EµÀÖ£Éßà vÀªÀÄä zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ¹ÃvÁgÁªÀiï PÀnÖPÉÆnÖzÀÝgÉ CªÀgÀÄ PÀÆqÁ EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ ¸Á°£À°è ¸ÉÃjºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉãÉÆÃ? DzÀgÉ E°è CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸À0§0zsÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄ0§UÀ¼À°è PÀ0qÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀqÀÄvÁÛgÉ. vÁªÉà M0zÀÄ ¥ÁvÀæªÁV ºÀÄqÀÄPÁl DgÀ0©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÁ0vÀgÀ QjAiÀÄ «ÃPÀëPÀjUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß (ªÀiÁqɯï) ¸ÀȶָÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ ¤Ãw ¥ÁoÀ.
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸À0§0zsÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸À馅 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÉ®èzÀgÀ°è EgÀĪÀ E£ÉÆß0zÀÄ ªÉʲµÀÖ÷å ¹ÃvÁgÁªÀiï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°ègÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÀºÀdvÉ. CªÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ°è ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄlÖ d£ÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀdªÁzÀ z˧ð®åUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.
DzÀgÉ E£ï mÉʪÀiï£À°è C0zÀgÉ ¸À0¢UÀÞ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÅ ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁV ªÀwð¹©qÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÉzÀ w0UÀ¼À ¸À0aPÉAiÀÄ°è "ªÀÄÄPÀÛ" zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è £À0dÄ0qÀ¤UÉ mÉÆæ ±ÉõÀ¥Àà eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀ ºÁUÉ. ¨sÀæµÀÖ ¥ÉÇðøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÉÇðøÀgÀÆ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁzsÀ« ¥ÀmÉïïUÉ F ªÀiÁvÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è. DPÉ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ vÁwéPÀ §zÀÞvÉAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?
ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¹ÃvÁgÁªÀiï EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀjV0vÀ ºÉÃUÉ ©ü£Àß J0§°èUÉ F ¯ÉÃR£À §0zÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀxÉ CªÀgÀzÉÃ. CªÀgÀÄ PÀxÉUÁV E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß CgÀ¹ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉà zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉAiÉÆ0zÀgÀ°è CªÀjgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀévÀB ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÆà CxÀªÁ C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀtÚzÉÆ0zÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀiÁzÀgÀÆ EgÀ° J0§ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÆÃ, ªÀQîgÀ ¥ÀgÀªÀ£Éßà DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. (F ªÀQî¤UÉÆ0zÀÄ ¸ÀvÀå¨sÁªÉÄAiÀÄ0vÀºÀ ¥ÀwßAiÀÄÆ EgÀÄvÁÛ¼É) DzÀ PÁgÀt¢0zÀ¯Éà CªÀgÀ PÉÆÃmïð ¹Ã£ïUÀ¼À°è £ÉÊdvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃ0 ªÀPïð JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ.
("ªÀÄÄPÀÛ" zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ¯ÁAiÀÄgï ¥ÁvÀæPÉÌ ¨ÉÃ0zÉæAiÀĪÀgÀ PÀªÀ£ÀzÀ vÀÄtÄPÉÆ0zÀÄ ¨ÉÃPÁVvÀÛ0vÉ. CzÀPÁÌV ±ÀÆn0Uï ¸ÀܼÀ¢0zÀ vÁªÉà ¸ÀévÀB "C0QvÀ" ¥ÀŸÀÛPÀ C0UÀrUÉ §0zÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉÆ0qÉÆAiÀÄÝgÀ0vÉ. ¥Àgï¥sÉPÀë£ï C0zÀgÉ CzÀÄ. jÃ®Ä ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀ®è) CzÀÄ ¸ÀPÀì¸ï PÀ0qÀ PÁgÀt¢0zÀ¯ÉÃ, EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ¸À0zÀ¨sÀðPÉÌ ¨ÉÃQgÀ° - ¨ÉÃqÀzÉà EgÀ° PÉÆÃmïð ¹Ã£ïUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV §gÀÄvÀÛ°ªÉ.
¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ÷EzÉ. CªÀgÀÄ ®0PÉÃ±ï ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ «qÀ0§£ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ "ªÀÄÄSÁªÀÄÄT" AiÀÄ°è ¸ÀȶֹzÀ J0. §lªÁqÉPÀgï ¥ÁvÀæ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ZÀ0zÀÄæ ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À £À0vÀgÀªÀÇ «ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀ¹gÁVzÉ. PÉ®ªÉÇ0zÀÄ «®PÀët ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ J¯Áè zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°ègÀÄvÀÛªÉ. "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ" zÀ°è ªÀiÁ¼À«PÁ£À C¥Àà£À ¥ÁvÀæ. "ªÀÄ£Àé0vÀgÀ" zÀ°è "EzÀ£Éßà £ÀªÀÄä ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÉÆÃgÀÄ...... d0UÀªÀÄAiÀÄå£ÉÆÃgÀÄ" J0zÀÄ ªÀiÁvÀĪÀiÁwUÀÆ ºÉüÀĪÀ C£ÀĨsÁ«AiÀÄ0wgÀĪÀ ¥ÀÅlÖzÉÆ0zÀÄ ¥ÁvÀæ, "ªÀÄÄPÀÛ" zÀ°è mÉÆæ ±ÉõÀ¥Àà. EªÀgÉ®è M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è zsÁgÁªÁ»UÀ¼ÉƼÀV£À «ªÀıÀðPÀgÀÄ.
¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À mÉÊl¯ï ¸Á0Uï AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÉÃgÀªÁV ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ vÁPÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀ±ÀðUÀ¼À »0zÉ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ" zsÁgÁªÁ» ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¸À0eÉ £Á®ÄÌ UÀ0mÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ "ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ.... ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ...... ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀªÉ°è" J0§ ºÁqÉà j0UÀt¸ÀÄvÁÛ EvÀÄÛ.
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ bÁ£À¯ïUÀ¼À°è CzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁgÀ PÀ0qÀgÀÆ E0¢UÀÆ CzÀPÉÌ «ÃPÀëPÀjzÁÝgÉ. F nëAiÀÄ°è CzÀÄ gÁwæ ºÀ£ÉÆß0zÀÄ UÀ0mÉUÉ FUÀ®Æ ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀÄîwÛzÉ.
M0zÀÄ zsÁgÁªÁ»UÉ EzÀQÌ0vÀ d£À¦æAiÀÄvÉ ¨ÉÃPÉÃ?
mÉÊl¯ï ¸Á0Uï ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ0¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁrzÀ jÃw¬Ä0zÀ¯Éà M0zÀÄ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ »0zÉ J0vÀºÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrªÉ J0§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ.
"ªÀÄÄPÀÛ" zsÁgÁªÀ»AiÀÄ°è mÉÊl¯ï ¸Á0Uï vÀÄ0¨Á CzÀÄãvÀªÁVzÉ J0zÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt CzÀ£ÀÄß ºÁrzÀ jÃw, ¨É¼ÀQ£À «£Áå¸À, CzÀPÉÌ ¤ÃrzÀ ¸À0VÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀȱÀå eÉÆÃqÀuÉ. F ªÉʨsÀªÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Á»vÀå PÀÆqÁ CzÀÄãvÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ J®è zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ¸À0VÃvÀzÀ°è C©ügÀÄa¬ÄgÀĪÀ ¥ÁvÀæªÉÇ0zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ J0§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀ9.
ºÁUÉAiÉÄà «®PÀët ªÀåQÛvÀézÀ C£ÀĨsÁ«AiÀÄ0wgÀĪÀ ¥ÁvÀæ. (F ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ¹ÃvÁgÁªÀiï EgÀ§ºÀÄzÉÃ?!) zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ0¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁqÀĪÀ jÃw, ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À DAiÉÄÌ, ¸À0¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è£À ©V ªÀÄvÀÄÛ D¼À, ªÀiË£À¢0zÀ®Æ ºÀ®ªÀÅ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð - EªÉ®èªÀÇ ¹ÃvÁgÁªÀiï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è PÀgÁgÀĪÀPÁÌV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÉ®ègÀ eÉÆvÉUÉ, ¹ÃvÁgÁªÀiï ¸ÀzÁ CzsÀåAiÀÄ£À ²Ã®gÀÄ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ vÀPÀët ¸Àà0¢¸ÀĪÀ UÀÄt CªÀgÀ°èzÉ.
¤dfêÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß C®à¸Àé®à §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉÆ0¢UÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÁgÁªÁ»UÀ¼ÉƼÀUÉ vÀ0zÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå, ¸Áé«ÄÃfAiÉƧâgÀ ªÀÄzÀĪÉ, gÉÊvÀgÀ°ègÀĪÀ ªÉ¤¯Á PÉæÃeóï, ¹. E. n. UÉÆ0zÀ® »ÃUÉ. EªÉ®èªÀÇ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ £ÁUÀjPÀ£ÉƧ⠥Àæw¸Àà0¢¸ÀĪÀ jÃw.
¹ÃvÁgÁªÀiï M¼ÉîAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÉ0zÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝñÀªÀ®è; CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ EvÀgÀ ¤zÉðñÀPÀj0zÀ ©ü£ÀߪÁVzÁÝgÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉägÀ§ºÀÄzÀÄ J0§ PÀÄvÀƺÀ®.
n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï ªÀÄÆ®vÀB §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, gÀ0UÀ¨sÉÆ«ÄAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, ®0PÉñÀgÀ MqÀ£ÁrAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ. J0¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ UɼÉAiÀÄjUÉ K£ÉãÀÄ vɪÀ®ÄUÀ½zÀݪÉÇà CzÉ®èªÀ£ÀÄß ¨ÁaPÉÆ0qÀÄ, ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ PÀ0qÀªÀgÀÄ. PÁ® GgÀĽzÉ, ¹ÃvÁgÁªÀiï PÀÆqÀ §zÀ¯ÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ vÀÄ0¨Á C®è.
J0¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀªÉ0§ÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, ¸À0¸ÀÌöÈw ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ dUÀwÛUÉ vÀÄ0¨Á ªÀĺÀvÀéªÉ¤¸ÀĪÀ PÁ®WÀlÖ; gÀ0UÀ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ d£À¥ÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÀÝ PÁ®.
80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ D¢AiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ a0vÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ0ZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝ eÁeïð ¥sÀ£Áð0r¸ïgÀÄ ªÉÄ®èªÉÄ®è£É CzÀj0zÀ «ªÀÄÄRgÁUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EzÀ£Éßà DzsÀj¹ "D¸ÉÆáÃl" £ÁlPÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ E£ÉÆß0zÀÄ gÀÆ¥À "£ÀªÀÄä¼ÀUÉƧ⠣ÁdÆPÀAiÀÄå"; F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®è; CzÀgÀ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ ¹ÃvÁgÁªÀiï ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ.
EzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯Éà "§zÀÄPÀ ªÀĤ߸ÉÆà ¥Àæ¨sÀĪÉ" J0§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ £ÁlPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÁVvÀÄÛ.
FUÀ®Æ "£ÀªÉÆä¼ÀUÉƧ⠣ÁdÆPÀAiÀÄå" £ÁlPÀzÀ°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¹ÃvÁgÁªÀiï vÁªÉà ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. "D¸ÉÆáÃl" £ÁlPÀzÀ°è PÉÃ0zÀæ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¹ÃvÁgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ gÁªÀÄAiÀÄå E§âgÀÆ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F £ÁlPÀ ¢°è, ªÀÄÄ0§¬Ä, PÀ®ÌvÁÛUÀ¼À°è µÉÆà PÀ0rvÀÄÛ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀæwªÀiÁ£ÁlPÀ vÀ0qÀ PÀnÖ "AiÀĪÀļÀ¥Àæ±Éß", n. ¥Àæ¸À£ÀߣÀ "UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄ" ªÀÄÄ0vÁzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀ0UÀPÉÌ vÀ0zÀgÀÄ.
£ÁlPÀzÀ UÀÄ0VUÉ ¸À0¥ÀÇtðªÁV ©Ã¼ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¹ÃvÁgÁªÀiï, CªÀgÀÄ ¹£ÉªÀiÁzÀ PÀqÉAiÀÄÆ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥ÀÅlÖtÚ£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸Àé®àPÁ® PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. "ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ", "ªÀĸÀtzÀ ºÀƪÀÅ", ¹£ÉªÀiÁUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ PÁ®zÀ°è ¥ÀÅlÖtÚ£ÀªÀjUÉ ¹ÃvÁgÁªÀiï ºÀwÛgÀzÀªÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁUÁ¨sÀgÀt ¤zÉðñÀ£ÀzÀ "¨Áå0PÀgï ªÀiÁUÀðAiÀÄå" avÀæPÉÌ ¸À0¨sÁµÀuÉ §gÉzÀªÀgÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï.
DV£À PÁ®zÀ°è ¹£ÉªÀiÁ¢0zÀ ¹ÃvÁgÁªÀiï C0xÀªÀjUÉ zÀÄqÀÄØ ºÀÄlÄÖwÛgÀ°®è. gÀ0UÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ0vÀÆ EªÀj0zÀ¯Éà zÀÄqÀÝ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÁV fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? CzÀPÉÌ EªÀgÀÄ PÀ0qÀÄPÉÆ0qÀ zÁj J0zÀgÉ UËj©zÀ£ÀÆj¤0zÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ mÉ0¥ÉÇà Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉõÉäUÀÆrUÉ UËj©zÀ£ÀÆj£À°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ; F ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ E£ÉÆߧâ gÀ0UÀ¨sÀÆ«Ä UɼÉAiÀÄ £ÀgÀ¹0ºÀ£ï.
¹£ÉªÀiÁ, gÀ0UÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ E£ÉÆß0zÀÄ DPÀµÀðuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ. ¹ÃvÁgÁªÀiï vÀÄ0¨Á ¸ÀÄ0zÀgÀªÁV PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¸ÀÄwÛzÀÝgÀ0vÉ. ¸ÀévÀB ®0PÉñï vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀj0zÀ N¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀ0vÉ. (§ºÀıÀB FUÀ ªÀÄÄPÀÛ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ¯ÁAiÀÄgï ZÀ0zÀæ±ÉÃRgï ¥Àæ¸Ázï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CzÀ£ÉßÃ!). ®0PÉñï eÉÆvÉ r. Dgï. £ÁUÀgÁeï, J£ï. PÉ. ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀiï, ©. «. PÁgÀ0vï, £ÀgÀ¹0ºÀªÀÄÆwð ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ ºÀgÀmÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ UɼÉAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀ ¸ÀÆáwðAiÉÆà K£ÉÆà "ªÀÄÄPÀÛ" J0§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ ¹ÃvÁgÁªÀiï £ÀqɸÀÄwzÀÝgÀÄ.
¹£ÉªÀiÁ, gÀ0UÀ¨sÀÆ«Ä, ¸Á»vÀå, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ eÉÆvÉ gÁdQÃAiÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ? ºËzÀÄ....... ¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀjUÉ gÁdQÃAiÀÄzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ M®ªÀÅ. CªÀgÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀjªÁgÀPÉÌ ºÀwÛgÀzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. 1983 gÀ°è UËj©zÀ£ÀÆj¤0zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ UÉ®è¯ÁUÀ°®è. 1999 gÀ°è £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.
PÉÆ£ÉUÉ F gÁdQÃAiÀÄ KPÉÆà vÀªÀÄUÉ M°AiÀÄÄwÛ®è J0zÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ0qÀÄ "ªÀÄvÀzÁ£À" ¹£ÉªÀiÁ ªÀiÁrzÀgÀÄ. C0vÀºÀ AiÀıÀ¸ÉìãÀÆ PÁt¢zÀÝgÀÆ CzÉÆ0zÀÄ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ avÀæ. PÁè¸ï ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆ0rzÁÝgÉ.
FUÀ0vÀÆ n. J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀiï C0zÀgÉ AiÀıÀ¹é zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¤zÉðñÀPÀgÉzÉà ¥Àæ¹zÀÞ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ©nÖ®è. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¸À0¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆ0rzÁÝgÉ. "D¸ÉÆáÃl" £ÁlPÀªÀ£ÀÄß FV£À PÁ®PÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀĪÀ0vÉ ªÀÄvÉÛ §gÉzÀÄ, gÀ0UÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉ0§ D¸É CªÀjUÉzÉAiÀÄ0vÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁgÀ0¨sÀUÀ¼À°è PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ "¸ÀªÀiÁdªÁ¢ AiÀÄĪÀd£À ¸À¨sÁ" ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è FUÀ®Æ CªÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ; £À0dÄ0qÀ¸Áé«Ä, vÉÃd¹é, ®0PÉñï, C£À0vÀªÀÄÆwð ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è vÉÆqÀVPÉÆ0rzÀÝgÀÄ.
EµÉÖ¯Áè §zÀÄPÀÄ PÀ0qÀ ªÀåQÛAiÉƧâ¤UÉ, D C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è »r¢qÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV, CzÀPÉÆÌ0¢µÀÄÖ PÀ¯ÁvÀäPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ0d£ÉAiÀÄ C0±À ¨ÉgɹzÀgÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¤²ÑvÀ. CzÀ£ÀÄß ¹ÃvÁgÁªÀiï ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ.
’ಹಂಗಾಮ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ

1 comments:

Nagendra said...

Hello,

All Junk character, I'm not able to read this article!!